ชื่อหลักสูตร กลุ่มผู้เข้าเรียน กำหนดการอบรม กำหนดการรับสมัคร
"การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง" รุ่น 12 ทั้งหมด 19 เม.ย. 66 - 8 พ.ค. 66 20 ธ.ค. 65 - 31 มี.ค. 66
การประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงาน (ONE DPT) รุ่น 1 ทั้งหมด 18 พ.ค. 65 - 8 มิ.ย. 65 9 พ.ค. 65 - 18 พ.ค. 65
ภาษาอังกฤษสำหรับการสนทนาทางโทรศัพท์ (e-Learning Telephone English Conversation) รุ่น 6 ทั้งหมด 21 เม.ย. 65 - 10 พ.ค. 65 1 เม.ย. 65 - 20 เม.ย. 65
เอกสารเผยแพร่