banner
ก่อ-ร่าง-สร้าง-เมือง
Image
(ด้านการอาคาร) Ep.1 "งานด้านการอาคารทำอะไรและเพื่ออะไร?"
1 ม.ค. 13
Image
(ด้านการอาคาร) Ep.2 "สิ่งก่อสร้างใด? เป็นอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคาร
1 ม.ค. 13
Image
(ด้านการอาคาร) Ep.3 "ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร ต้องขออนุญาตก่อน"
1 ม.ค. 13
Image
(ด้านการอาคาร) Ep.4 ตอน "ประเภทของอาคารที่ต้องทำการตรวจสอบตามกฎหมายควบคุมอาคาร"
1 ม.ค. 13
Image
(ด้านการอาคาร) Ep.6 ตอน "ก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร ต้องรู้เรื่องระยะร่นของแนวอาคาร"
1 ม.ค. 13
Image
(ด้านการพัฒนาเมือง) Ep.3 ตอน "โครงการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้"
1 ม.ค. 13
Image
(ด้านการพัฒนาเมือง) Ep.7 "โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที"
1 ม.ค. 13
Image
(ด้านการพัฒนาเมือง) Ep.6 "โครงการจัดทำระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน"
1 ม.ค. 13
Image
(ด้านการพัฒนาเมือง) Ep.5 ตอน "เมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาตามผังเมือง"
1 ม.ค. 13
Image
(ด้านการพัฒนาเมือง) Ep.4 ตอน "โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งฯ"
1 ม.ค. 13
Image
(ด้านการผังเมือง) EP.1 ตอน "สาระสำคัญพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562"
1 ม.ค. 13
Image
(ด้านการพัฒนาเมือง) Ep.2 ตอน "งานหลักของภารกิจด้านการพัฒนาเมือง"
1 ม.ค. 13
Image
(ด้านการพัฒนาเมือง) Ep.1 ตอน "พัฒนาเมือง เพื่อพัฒนาคน"
1 ม.ค. 13
Image
(ด้านการผังเมือง) EP.7 ตอน "ผังเมืองเฉพาะ คืออะไร?"
1 ม.ค. 13
Image
(ด้านการผังเมือง) EP.6 ตอน "โครงการวางผังระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำ"
1 ม.ค. 13
Image
(ด้านการผังเมือง) EP.5 ตอน ผังเมืองมีประโยชน์อย่างไร?
1 ม.ค. 13
Image
(ด้านการผังเมือง) EP.4 ตอน "การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางและจัดทำผังเมืองรวม"
1 ม.ค. 13
Image
(ด้านการผังเมือง) EP.3 ตอน "ขั้นตอนการวางและจัดทำผังเมืองรวม"
1 ม.ค. 13
Image
(ด้านการผังเมือง) EP.2 ตอน "ผังเมือง Delivery ของขวัญปีใหม่ จาก ยผ."
1 ม.ค. 13