banner
card card
นายช่าง หลักสูตร อื่น ๆ ของกรมฯ

 

โครงการฝึกอบรม

“นายช่าง” 

ระหว่างวันที่ 25 - 28 เมษายน 2566

 ¦ค่าลงทะเบียน 4,900 บาท

 (รับจำกัดจำนวน 60 ท่าน)

 ประเด็นสำคัญ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนดให้นายช่างเป็นผู้ช่วย เจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบ ควบคุมดูแล ให้การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติของผู้สมัคร เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นนายช่างตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร