banner
card card
นายตรวจ หลักสูตร อื่น ๆ ของกรมฯ

 

โครงการฝึกอบรม

“นายตรวจ” 

ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2566

 ¦ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท

  (รับจำกัดจำนวน 60 ท่าน)

ประเด็นสำคัญ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนดให้นายตรวจเป็นผู้ช่วย เจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบควบคุมดูแลให้การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของผู้สมัคร เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นนายตรวจตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร