banner
card card
การประดับธง และตกแต่งผ้าระบาย เฉลิมพระเกียรติในงานพระราชพิธี งานพิธีและรัฐพิธี หลักสูตร อื่น ๆ ของกรมฯ

โครงการฝึกอบรม

“การประดับธง และตกแต่งผ้าระบาย

เฉลิมพระเกียรติในงานพระราชพิธี

งานพิธีและรัฐพิธี”

วันที่ 4 – 5 เมษายน พ.ศ. 2566

¦  ค่าลงทะเบียน 4,200 บาท

(รับจำกัดจำนวน 60 ท่าน)

ประเด็นสำคัญกองออกแบบก่อสร้างพลับพลาพิธีและโครงการพิเศษเป็นหน่วยงานหลัก  ในการเตรียมที่ประทับชั่วคราว การตกแต่งสถานที่ในการประกอบพระราชกรณียกิจงานพระราชพิธี งานพิธีที่พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ฯทรงใช้ประทับในการทรงงานการพัฒนา และช่วยเหลือราษฎรในทุก ๆ พื้นที่ของประเทศไทย ในการให้ความรู้ ความเข้าใจการติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์การตั้งเครื่องสักการะ การประดับธง ตกแต่งผ้าระบายเพื่อแสดงความจงรักภักดี และถวายพระเกียรติในวันเฉลิมพระชนมพรรษา และทราบเทคนิคในการตกแต่งผ้าระบายรูปแบบต่าง ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและในโอกาสต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติของผู้สมัครบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการและประชาชน