banner
card card
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการผัง หลักสูตร อื่น ๆ ของกรมฯ

โครงการฝึกอบรม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการผัง

วันที่ 27 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

 ¦ ค่าลงทะเบียน 6,200 บาท   (รับจำกัดจำนวน 60 ท่าน)

ประเด็นสำคั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มีภารกิจอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลและจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่น โดยปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง มีภารกิจในการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการพัฒนาเมือง พื้นที่และชนบท ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี เกิดมาตรฐานความปลอดภัยแห่งสาธารณชน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและสิ่งปลูกสร้างตามระบบการผังเมืองที่ดีโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ได้มีการบัญญัติ ให้อำนาจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น เป็นผู้มีอำนาจในการวางและจัดทำผัง ซึ่งถือเป็นการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่น

คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการวางและจัดทำผังตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562