banner
card card
ผู้ตรวจสอบอาคาร หลักสูตร อื่น ๆ ของกรมฯ

อบรม หลักสูตร ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 15

ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565 (10 วัน)

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง ประตูน้ำพระอินทร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา