banner
card
เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของเรา: Environment 4.0 หลักสูตรที่น่าสนใจ อื่น ๆ

รายวิชาเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของเรา : Environment 4.0 จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวมนุษย์ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในสถานที่ต่างๆ ควบคู่ไปกับการเพิ่มพูนความรู้จากศาสตร์ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ซึ่งเป็นการเพิ่มทักษะในการวิเคราะห์ ทำความเข้าใจปัญหาและแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสม ในด้านเทคโนโลยี การจัดการ และการมีส่วนร่วมในการดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น เนื้อหารายวิชา เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของเรา : Environment 4.0 ประกอบด้วย

บทที่ 1 สิ่งแวดล้อมและความเป็นเมือง

บทที่ 2 สิ่งแวดล้อมและเครื่องมือบริหารจัดการ

บทที่ 3 สิ่งแวดล้อมและการพลิกโฉม