Untitled Document

ผู้ใช้งาน  
รหัสผ่าน
 
ลืมรหัสผ่าน คลิกที่นี่

    ติดต่อเรา

    สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง
    กรมโยธาธิการและผังเมือง
    ๒๑๘/๑ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

  1. คุณสุชีรา       เรืองรัศมีชัย      โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๖๒๐
  2. คุณชนาภา     ปานสมัย         โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๖๒๐

    โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๖๑๗
     e–mail : dpt.sucheera@gmail.com