banner
card
คำจำกัดความและความหมายที่ใช้ในด้านผังเมือง
โพสโดย profile admin เมื่อ 10 ก.ย. 64 Like 20

การใช้ประโยชน์ที่ดิน : บริเวณที่มีกิจกรรมทุกชนิดที่มีการกระทำในลักษณะเป็นประจำ ไม่ว่ากิจกรรมนั้นจะประกอบอยู่บนพื้นที่ดิน เหนือพื้นดิน หรือใต้พื้นดินและไม่ว่าจะอยู่ ภายในอาคารหรือนอกอาคารที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ดินแปลงนั้น

( ที่มา : กรมการผังเมือง )

ทางระบายน้ำสาธารณะ : หมายถึง ช่องน้ำไหลตามทางสาธารณะและถนนสาธารณะซึ้งกำหนดไว้ให้ระบายออกจากอาคารได้ ( ที่มา : ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร )

ผู้มีส่วนได้เสีย : หมายถึงบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือทรัพย์สินอันติดอยู่กับที่ดินนั้นหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้น หรือผู้มีสิทธิทั้งหลายอันเกี่ยวกับ การรวมสิทธิในที่ดิน เช่น ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินต้องอยู่ภายในเขตของผังเมืองรวมและหมายความรวมถึงผู้ได้รับมอบหมายจากผู้มีส่วนได้เสีย ( ที่มา : ระเบียนคณะกรรมการผังเมืองว่าด้วยการพิจารณาคำร้องของผู้มีส่วนได้เสีย ฯลฯ พ.ศ.2540 )

คลังสินค้า : หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นที่สำหรับเก็บคลังสินค้าหรือสิ่งของ เพื่อประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม ( ที่มา : กฏกระทรวงฉบับที่ 55 (2543) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 )

พื้นที่อาคารรวม : หมายถึง พื้นที่ใช้สอยของอาคารเดียวกันหรือของอาคารหลายหลังรวมกัน ซึ่งผู้ประกอบการยื่นขออนุญาต ( ที่มา : คู่มือกฏหมายอาคารที่เกี่ยวข้องกับงานผังเมืองของสำนักพัฒนามาตรฐานผังเมือง )

ที่โล่ง : หมายถึง บริเวณที่ดินอันได้ระบุไว้ในผังเมืองรวม หรือผังเมืองเฉพาะให้เป็นที่ว่างเป็นส่วนใหญ่ และเพื่อใช้ตาวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ( ที่มา : พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ.2518 )

ไฟล์แนบ: test pdf.pdf