banner
card
การจัดรูปที่ดิน
โพสโดย profile admin เมื่อ 10 ก.ย. 64 Like 28

ปัญหาที่ดินที่ไม่ได้รับการพัฒนาในชุมชน ที่ดินตาบอดไม่มีทางเข้าออกพื้นที่ซึ่งถนน ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ฯลฯ เข้าไม่ถึง หรือรูปเเปลงที่ดินบิดเบี้ยวใช้ประโยชน์ได้ไม่คุ้มค่า สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่สะสมกันมาตั้งเเต่อดีตเกิดจากการพัฒนาเมืองอย่างอิสระไร้ทิศทางซึ่งนับวันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จนยากเเก่การเเก้ไข

การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ คืออะไร ?

การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ คือ การนำเเปลงที่ดินหลายๆ เเปลงมารวมกัน จัดรูปเเปลงที่ดินใหม่ให้เป็นระเบียบเเละสวยงาม พร้อมทั้งจัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการเเละบริการสาธารณะต่างๆ ที่ได้มาตรฐานอย่างครบถ้วนเเละเพียงพอ การจัดรูปที่ดินสามารถดำเนินการได้หลายแบบเมื่อจัดรูปที่ดินเสร็จเเล้วจะทำให้ที่ดินมีรูปเเปลงใหม่สวยงามขึ้น พร้อมมีถนนทางเข้าออก สะดวกทุกเเปลง เเละมูลค่าที่ดินจะสูงขึ้นด้วย การจัดรูปที่ดินสามารถดำเนินการได้ด้วยความร่วมมือของเจ้าของที่ดิน โดยทางภาครัฐจะเป็นผู้ให้การสนับสนุน วิธีดำเนินการเป็นการประสานการพัฒนาชุมชนโดยภาครัฐเเละเอกชน (ราษฎร์ - รัฐ ร่วมพัฒนา) การพัฒนาพื้นที่โดยการเวนคืนที่ดินกับการจัดรูปที่ดิน ความเเตกต่างระหว่างเเปลงที่ดินก่อนการพัฒนา กับการพัฒนาด้วยการเวนคืนที่ดิน เพื่อก่อสร้างถนน เเละการพัฒนาด้วยวิธีการจัดรูปที่ดิน โดยการเวนคืนที่ดินจะได้รับประโยชน์เฉพาะเเปลงที่ดินที่ติดถนนเท่านั้น ส่วนที่ดินด้านในยังคงมีปัญหาเช่นเดิม เเต่การจัดรูปที่ดินจะทำให้ที่ดินทุกเเปลงได้รับประโยชน์อย่าง เท่าเทียมกันเเละทั่วถึงกัน ความเเตกต่างระหว่างการเวนคืนที่ดินเเละการจัดรูปที่ดิน ขั้นตอนการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดิน วิธีดำเนินโครงการจัดรูปที่ดิน ควรจะเริ่มจากเจ้าของที่ดินในบริเวณที่จะพัฒนารวมตัวกัน เเละประสานกับภาครัฐหรือท้องถิ่นร่วมกันพัฒนาชุมชนให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี มีมาตรฐานเเละสภาพเเวดล้อมที่ดีกว่าเดิม การจัดรูปที่ดินมีขั้นตอนสำคัญที่เเสดงให้เข้าใจอย่างง่ายๆ โดยสรุปดังนี้ จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ "จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่...พัฒนาเมือง...พัฒนาคุณภาพชีวิต ร่วมพัฒนาชุมชนให้เป็นระเบียบสร้างรากฐานของเมืองที่ดีในอนาคต" ผลที่ได้จากการจัดรูปที่ดิน "เพื่อชุมชนยุคใหม่ที่มีสภาพเเวดล้อมดีขึ้น" ในชุมชน หรือบริเวณที่ได้รับการจัดรูปที่ดิน จะมีโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นและได้มาตรฐาน ได้เเก่ ถนน ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ระบบระบายน้ำ โรงเรียน สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สถานที่ออกกำลังกาย ร้านค้า เป็นต้น และมีสัดส่วนของพื้นที่โล่งที่เหมาะสม สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดรูปที่ดิน เจ้าของที่ดินจะได้รับประโยชน์จากการจัดรูปที่ดิน โดยร่วมกันรับภาระและกระจายผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม มีการปันส่วนที่ดินด้วยวิธีการเปรียบเทียบมูลค่าที่ดินก่อนเเละหลังการจัดรูปที่ดิน

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ชุมชนเมืองมีความเป็นระเบียบสวยงาม

2. ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในบริการโครงสร้างพื้นฐาน

3. เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ที่ดินมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ตัวอย่างการจัดรูปที่ดินของประเทศญี่ปุ่น ตัวอย่างโครงการที่ประสบความสำเร็จในการจัดรูปที่ดิน การปรับปรุงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และสร้างระบบนิเวศที่ดีในพื้นที่ชุมชนเมืองโคชิกาย่า ประเทศญี่ปุ่น ภาพโครงการจัดรูปที่ดินเมืองโคชิกาย่า ประเทศญี่ปุ่น (Koshigaya Lake Town) โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ในประเทศไทย ตัวอย่างโครงการที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทย จังหวัดพะเยาเป็นหนึ่งในโครงการนำร่องจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับจังหวัดพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา และเทศบาลตำบลท่าวังทอง คัดเลือกและกำหนดพื้นที่โครงการจัดรูปที่ดินในเขตผังเมืองรวมเมืองพะเยา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้ชุมชนแต่เป็นพื้นที่ตาบอดไม่ได้รับการพัฒนา โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดพะเยาเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2547 พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่บางส่วนของเทศบาลเมืองพะเยา และพื้นที่บางส่วนของเทศบาลตำบลท่าวังทอง บริเวณชุมชนจอมทอง ตั้งแต่ด้านเหนือของโรงเรียนเทศบาล 5 ถึงริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ฟากใต้ มีด้านทิศเหนือติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ด้านตะวันออกติดกับพื้นที่สาธารณะและสุสานจีน ด้านใต้ติดเขตที่อยู่อาศัยและโรงเรียนเทศบาล 5 ด้านตะวันตกติดถนนจอมทอง มีเจ้าของที่ดินเข้าร่วมโครงการ 19 ราย จำนวนแปลงที่ดิน 31 แปลง ขนาดพื้นที่ 65 ไร่ ปัจจุบันการดำเนินการจัดรูปที่ดินทำให้มีการก่อสร้างถนนภายในโครงการที่ได้มาตรฐาน เป็นระบบโครงข่ายคมนาคมที่ดีตามหลักผังเมือง มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ ได้แก่ ทางเดินเท้า ระบบระบายน้ำ ช่วยป้องกันปัญหาน้ำท่วม ภายหลังการจัดรูปที่ดิน สร้างประโยชน์ให้แก่เจ้าของที่ดินอย่างมาก ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ก่อให้เกิดรายได้เข้าสู่ชุมชน ช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และทำให้เมืองพะเยาเป็นบ้านเมืองน่าอยู่อย่างแท้จริง

ไฟล์แนบ: TestSheet.xlsx